Apel për Guvernatorët dhe Drejtuesit e Subjekteve Territoriale

  

   02/01/2018
   Apel tek guvernatorët

 

   Apeli u drejtohet guvernatorëve dhe drejtuesve të entiteteve territoriale të vendeve të ndryshme - elita botërore më me ndikim dhe më profesionale.

 

Të nderuar Guvernatorët!


   Ju drejtohem me një ndjenjë respekti dhe mirënjohjeje të thellë për punën tuaj të përditshme dhe të palodhur, në dobi të prosperitetit të Kombeve!
   Subjektet Territoriale janë themeli për zhvillimin e qëndrueshëm të çdo shteti. Nga efektiviteti i Guvernatorëve, ekipet e Guvernatorit varen nga zhvillimi i vendeve, stabiliteti dhe rritja e mirëqenies së votuesve.
   Në shumë vende, Guvernatorët janë të bashkuar në nivel kombëtar dhe janë pjesë e Shoqatave Kombëtare të Guvernatorëve; ata zhvillojnë një dialog dhe ndajnë praktikat më efektive për zhvillimin dhe menaxhimin e Njësive Territoriale. Puna e shoqatave të tilla është thelbësore për zhvillimin e shteteve.
   Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale krijon një Platformë Dialogu Global për të shkëmbyer praktikat më të mira botërore dhe praktikat novatore në fusha të ndryshme të zhvillimit territorial, duke krijuar një shtysë të re në zhvillimin e Subjekteve Territoriale.
   Misioni i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale është të zbatojë një proces teknologjik inovativ mbikombëtar të krijuar për zhvillimin e qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale në vende të ndryshme të botës.   
   Iniciativa Globale ofron një mundësi për të bashkuar më shumë se dy mijë Guvernatorët dhe përvojën e tyre kolosale për të ndarë praktikat më të mira inovative në zhvillimin dhe menaxhimin e entiteteve territoriale për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.   
   Iniciativa Globale dhe zbatimi i saj është një kërkesë e së tashmes për zhvillimin e qëndrueshëm të botës.   
   Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale ka 17 Objektiva dhe korrespondon me 9 nga 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Zhvillimi i Iniciativës Globale u bazua në parimet e pavarësisë, inovacionit sistematik, shumëvjeçar dhe punës shkencore dhe praktike.
   Ka qindra forume ndërkombëtare në nivel global, por nuk ka asnjë që bashkon Guvernatorët e vendeve të ndryshme dhe drejtuesit e Njësive Territoriale. Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale propozon që Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale të mbahet rregullisht.
   Në botë mbahen dhjetëra çmime ndërkombëtare. Megjithatë, nuk ka asnjë që fokusohet në stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale në mbarë botën dhe të shpërblejë Guvernatorët dhe ekipet e Guvernatorëve për praktikat më të mira botërore në menaxhimin dhe zhvillimin e Njësive Territoriale. Gjithashtu propozohet të shpërblehet Korporata për kontributin e saj të rëndësishëm në zhvillimin e Subjekteve Territoriale. Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale prezanton mbajtjen e Çmimit Global të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
   Zhvillimi teknologjik dhe inovativ në botë është prioritet dhe motor i zhvillimit botëror. Megjithatë, ne ende nuk e kemi vënë shkencën novatore në shërbim të Subjekteve Territoriale, Guvernatorëve dhe ekipeve të Guvernatorit. Për shumë vite, zhvillimi dhe përdorimi i arritjeve shkencore në Inteligjencën Artificiale është kryer; kjo risi propozohet të vihet në shërbim të Subjekteve Territoriale. Atëherë do të jemi në gjendje të reduktojmë kostot kohore dhe financiare, duke përdorur teknologjitë përparimtare të zhvillimit dhe menaxhimit të prezantuara tashmë në Subjektet Territoriale të vendeve të tjera. Për të arritur këtë qëllim, Iniciativa Globale po zhvillon Inteligjencën Artificiale për Zhvillimin e Subjekteve Territoriale.
   Raportimi statistikor ndërkombëtar paraqitet në një gjendje uniforme vetëm në nivel shtetëror. Në nivel të subjekteve territoriale nuk është sjellë në standardet dhe kërkesat e përgjithshme ndërkombëtare. Për të zgjidhur këtë problem u krijua Komiteti Statistikor i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale.
   Detyrat për zhvillimin e entiteteve territoriale të vendeve të botës, për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, nuk trajtohen efektivisht në nivel ndërkombëtar, mbikombëtar. Edhe çështjet e vendbanimeve njerëzore në Kombet e Bashkuara janë trajtuar për më shumë se 70 vjet. Programi UN-HABITAT ka treguar efektivitetin e tij. Falë këtij Programi të OKB-së, pagesat njerëzore nga vende të ndryshme morën një impuls për zhvillimin kulturor, social dhe ekonomik.
   Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale ofron Iniciativën për krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale, të cilën Asambleja e Përgjithshme e OKB-së do ta miratojë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së me mbështetjen e krerëve të shteteve dhe guvernatorëve.
   Në vitin 1945, Kombet e Bashkuara u krijuan si një pistë ndërshtetërore e nivelit të parë. Pastaj OKB-ja themeloi Programin e OKB-Habitat - Rruga e Nivelit të Tretë. Rruga Botërore e Njësive Territoriale dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale janë një pistë e nivelit të dytë dhe një risi thelbësore për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.
   Fatkeqësisht, ende nuk ka media globale, politika editoriale e së cilës do të mbulonte aktivitetet e guvernatorëve nga e gjithë bota. Arritja e zhvillimit të qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale do të jetë më dinamike, me mbulim të rregullt të praktikave novatore dhe efektive për zhvillimin e subjekteve territoriale në vende të ndryshme. Guvernatorët duhet të njohin njëri-tjetrin, të lexojnë për njëri-tjetrin, të ndajnë një përvojë unike. Guvernatorët janë një elitë e madhe dhe me ndikim botëror, të cilëve nuk i kushtohet vëmendje dhe mbulim i mjaftueshëm në nivel botëror. Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale e kupton nevojën për të promovuar dhe popullarizuar këtë temë dhe përfshin dy revista ndërkombëtare në Iniciativën Globale për Subjektet Territoriale: World Economic Journal dhe një revistë të re: The Guvernors of the World.
   Për të zbatuar procesin teknologjik inovativ mbikombëtar, Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale krijoi Mjetet e Iniciativës:  
   Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale;
   Çmimi Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm;
   Inteligjenca Artificiale për Zhvillimin e Subjekteve Territoriale / AI-TED;
   Komiteti Statistikor i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale;
   Qendra Botërore për Zhvillimin e Subjekteve Territoriale / WC-TED;
   Nisma për krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Arsimin Territorial;
   Klubi Global i Guvernatorëve të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale;
   Klubi i Biznesit i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale;
   Guvernatorët e Botës dhe Revista Ekonomike Botërore.

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale stimulon zhvillimin e qëndrueshëm të subjekteve territoriale në fushat inovative, teknologjike, ekonomike, sociale dhe të tjera, krijon Platformën e Guvernatorëve të Dialogut Global për shkëmbimin e praktikave novatore për zhvillimin dhe menaxhimin e entiteteve territoriale. , rritja reciproke dhe arritja e SDG-ve të OKB-së.  

   Organizata Botërore për Zhvillim, me statusin konsultativ të OKB-së ECOSOC, zhvillon dhe zbaton Iniciativa Globale për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Kombet e Bashkuara i kanë njohur tashmë dy herë Iniciativat Globale të zhvilluara nga WOD si praktikat më të mira në botë për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, në 2015 dhe 2021:

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   Çmimet Globale "Engjëlli për Zhvillim të Qëndrueshëm" #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards


Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale ofron bashkëpunim për të gjithë Guvernatorët dhe ekipet e Guvernatorëve.
Kërkoj të mbështes Nismën Globale për Subjektet Territoriale dhe Iniciativën për Krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale:
Shkruani një letër për mbështetjen për Iniciativën Globale dhe interesin për të marrë pjesë në Forumin Botëror të Subjekteve Territoriale dhe Çmimin Global të Zhvillimit të Qëndrueshëm.


Sinqerisht,

Guvernatori i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale Robert N. Gubernatorov  

Model of the Global Initiative for Territorial Entities