Inteligjence artificiale
për Subjektet Territoriale

1.png
Artificial Intelligence for Territorial
AI Governor псевдоним.jpg

  

   Inteligjenca Artificiale për Entet Territoriale (AITE) - është një zhvillim inovativ i teknologjisë së lartë në kuadër të Hapësirës Intelektuale të Guvernatorëve Global të Iniciativës Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale. Ndihmon Guvernatorët dhe ekipet e guvernatorëve në zhvillimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të Njësive Territoriale në vende të ndryshme.

   Inteligjenca Artificiale për Subjektet Territoriale krijohet në teknologjitë dixhitale nga fundi në fund: të dhëna të mëdha, inteligjencë artificiale, sisteme regjistrash të shpërndarë, teknologji të shtuar dhe të realitetit virtual dhe një kompleks zhvillimesh të tjera.

   Inteligjenca Artificiale për Subjektet Territoriale në të ardhmen do të bëhet një mjet intelektual kritik për guvernatorët dhe drejtuesit e enteve territoriale të vendeve të botës, me ndihmën e të cilit mënyra dhe modele efektive dhe premtuese të zhvillimit rajonal, drejtime të mira dhe pika ekonomike. do të përcaktohet rritja, strategjitë e zhvillimit do të rregullohen bazuar në një numër të madh treguesish: logjistika e transportit, mineralet e vlefshme, burimet, klima, taksat dhe burimet e punës, të llogaritura në një analizë krahasuese me territoret e përcaktuara të botës.

   AITE është themeli intelektual i Hapësirës Intelektuale të Guvernatorëve Global, Udhës Botërore të Subjekteve Territoriale, Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale, Samitit të Guvernatorëve Global, Forumit Botëror të Subjekteve Territoriale dhe Qendrës Botërore për Zhvillimin e Subjekteve Territoriale. Bazuar në rezultatet dhe llogaritjet e AITE, përcaktohen të nominuarit dhe laureatët e Çmimit Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm (më parë - Çmimi Botëror i Investimeve "Engjëlli i Investimeve").
  AITE është një zhvillim shkencor në kuadrin e të cilit zgjidhen detyrat e modelimit intelektual dhe krijimit të teknologjive moderne të informacionit për llogaritjen e gjendjes aktuale dhe të ardhshme të zhvillimit të Subjekteve Territoriale në vende të ndryshme.

   Vetitë e këtij sistemi inteligjent janë kryerja e funksioneve që më parë konsideroheshin prerogativë e agjencive analitike dhe të vlerësimit, por në një nivel më të lartë intelektual.
  Ky sistem inteligjent është softuer i aftë për të zgjidhur probleme që tradicionalisht i përkasin fushave të caktuara të shkencës statistikore, njohuritë e të cilave ruhen në kujtesën e këtij sistemi.

   Struktura e një sistemi inteligjent përfshin tre blloqe kryesore: një bazë të dhënash informacioni (të dhëna të mëdha), zgjidhës, etj., një ndërfaqe inteligjente.
   Misioni AITE:
   Ata po krijojnë modele optimale, të teknologjisë së lartë dhe efikase të zhvillimit të Njësive Territoriale bazuar në analizën e të dhënave të mëdha, praktikat inovative dhe përvojën e zhvillimit dhe menaxhimin e suksesshëm të Njësive Territoriale, duke krahasuar rezultatet dhe duke dhënë rekomandime.

   Qëllimet e AITE:
  1. Ndihma e guvernatorëve dhe ekipeve të guvernatorëve në çështjet e:

   1.1. Identifikimi i pikave të reja premtuese të rritjes;

   1.2. Rregullime të modeleve të vjetra joefikase të rritjes dhe zhvillimit, duke marrë parasysh sigurimin e një tranzicioni të qëndrueshëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale;
  2. Eliminimi i gabimeve, praktikave dhe vendimeve joefikase në zhvillimin e territoreve;
  3. Rekomandime për modelet më efektive, optimale dhe më të suksesshme të zhvillimit të Subjekteve Territoriale.

   Komiteti Statistikor i AITE-s vepron për të organizuar dhe menaxhuar në mënyrë efektive procesin e plotësimit të AITE-s me Big Data e nevojshme.

   Objektivat e Komitetit Statistikor AITE janë:
  1. Mbledhja e të dhënave statistikore nga Subjektet Territoriale dhe burime të tjera;
  2. Sistematizimi i raportimit statistikor të subjekteve territoriale;
  3. Plotësimi i vazhdueshëm i sistemit AITE me praktikat më të mira inovative globale në zhvillimin dhe menaxhimin e Subjekteve Territoriale.

   Inteligjenca Artificiale për Entet Territoriale është rezultat i aktivitetit intelektual, i krijuar në formën e përshkrimit të Autorit për krijimin e një produkti mbikombëtar, inovativ, të teknologjisë së lartë për zhvillimin dhe zbatimin e Inteligjencës Artificiale për të ndihmuar Guvernatorët dhe ekipet e guvernatorëve nga e gjithë bota. botë në zhvillimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale të quajtur "Inteligjenca Artificiale për Subjektet Territoriale (AITE)."

   Zhvillimi është regjistruar në Regjistrin Ndërkombëtar të Identifikimit të Emrit Standard Ndërkombëtar - ISNI 0000 0004 7421 8256 dhe depozitohet në Shoqërinë e Autorëve, një regjistrim në Regjistrin Nr. 26125. Periudha e krijimit është nga 23 dhjetor 2009 deri më 3 mars, 2017.

Guvernatori i UA,

Guvernatori i Inteligjencës Artificiale për Subjektet Territoriale, ISNI 0000 0004 7421 8256