Hapësira e ngjarjeve të Guvernatorëve Global

Global Initiative for Territorial Entiti
Global-Governors-Club.png
Global Governors Summit
World Forum of Territorial Entities.png
DC_2507276_Страница_2.jpg
Global Award for Sustainable Development
DC_2507276_Страница_3.jpg
DC_2507934_Страница_11.jpg

  

   Global Governors Event Space - është një nga tre komponentët e Hapësirave të Iniciativës Globale për Zhvillim të Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale. Hapësira e Ngjarjeve të Guvernatorëve Global përbëhet nga dy drejtime të ndërlidhura, por të veçanta:

   1. Samiti i Guvernatorëve Global , Komiteti Ekzekutiv i Samitit dhe Klubi i Guvernatorëve Global drejtohen ekskluzivisht nga Guvernatorët dhe Drejtuesit e Subjekteve Territoriale, si pjesë e Iniciativës Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale;

   2. Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale , Çmimi Global për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Klubi Global i Liderëve të Biznesit, që operojnë brenda kornizës së Forumit Botëror të Subjekteve Territoriale.

   Misioni kryesor i krijimit të Instrumenteve të përfshira në Hapësirën Globale të Guvernatorëve është të bashkojë Guvernatorët dhe Drejtuesit e Njësive Territoriale nga vende të ndryshme të botës në platformat e tyre të specializuara për të shkëmbyer përvojën novatore dhe praktikat e suksesshme të menaxhimit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të subjekteve territoriale në drejtimi kreativ, teknologjik, ekonomik dhe social, si dhe krijimi i Platformës Globale të Dialogut për Guvernatorët dhe Drejtuesit e Subjekteve Territoriale për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

   Hapësira e ngjarjeve të Guvernatorëve Global përfshin mjetet e mëposhtme:

   Klubi Global i Guvernatorëve (GGC): një shoqatë vullnetare e Guvernatorëve dhe Kryetarëve të Njësive Territoriale të vendeve të ndryshme në mbarë botën.  

   Klubi Global i Guvernatorëve synon të formojë një përfaqësi nga Kryetarët e Njësive Territoriale të botës nga kontinente të ndryshme, për të krijuar një Samit Global të Guvernatorëve, duke përcaktuar datën, vendin dhe formatin e Samitit të parë, duke organizuar një ftesë për Guvernatorët dhe Krerët e Subjekteve Territoriale për të marrë pjesë në Samitin Global të Guvernatorëve, duke marrë mbështetjen e Samitit nga organet e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare të sistemit të OKB-së.

   Guvernatorët dhe drejtuesit e entiteteve territoriale që janë anëtarë të Klubit të Guvernatorëve Global mund të jenë anëtarë të Komitetit Ekzekutiv Global të Samitit të Guvernatorëve Global, siç propozohet nga Klubi i Guvernatorëve Global.

   Samiti i Guvernatorëve Global (GGS) është pjesë e Hapësirës së Ngjarjeve të Guvernatorëve Global dhe menaxhohet drejtpërdrejt nga Guvernatorët dhe Drejtuesit e Njësive Territoriale përmes Komitetit Ekzekutiv të Samitit.

   Samiti Global i Guvernatorëve dhe ngritja e tij është instrumenti thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm të Njësive Territoriale dhe krijimin e Platformës Globale të Guvernatorëve për ndarjen e praktikave më të mira inovative në zhvillimin dhe menaxhimin e entiteteve territoriale në botë.
  Samiti Global i Guvernatorëve ka potencialin të bashkojë mbi dy mijë Guvernatorët dhe përvojën e tyre kolosale për të ndarë praktikat më të mira dhe praktikat inovative dhe praktikat e suksesshme në zhvillimin dhe menaxhimin e Njësive Territoriale për zhvillimin e ndërsjellë dhe arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.
  Samiti Global i Guvernatorëve krijon kushtet për përcaktimin dhe shkallëzimin e mëtejshëm të praktikave më të mira territoriale në botë në fusha të ndryshme të zhvillimit të Subjekteve Territoriale.
  Shumë guvernatorë dhe liderë rajonalë shprehin interesin për krijimin e një Platforme të unifikuar të Guvernatorëve Global për dialog, me pjesëmarrjen e Kombeve të Bashkuara, për të ndarë arritjet dhe praktikat inovative.

   Samiti Global i Guvernatorëve është planifikuar si një ngjarje vjetore, që përkon në data, vende dhe qytete me vendet e Forumit Botëror të Enteve Territoriale.

   Pjesëmarrësit e Samitit Global të Guvernatorëve zgjedhin, midis Guvernatorëve dhe Drejtuesve aktualë të Subjekteve Territoriale të nivelit më të lartë, anëtarët e Komitetit Ekzekutiv Global me rekomandimin e Klubit të Guvernatorëve Global.

   Madhësia e Komitetit Ekzekutiv Global përcaktohet me vendim të Samitit Global të Guvernatorëve.
  Guvernatorët nga kontinente të ndryshme duhet të përfaqësohen në Komitetin Ekzekutiv Global. Kuotat dhe kuotat kontinentale për vendet përcaktohen edhe me vendim të Samitit të Guvernatorëve Global.

   Forumi Botëror i Enteve Territoriale (WFTE): është anëtar i Global Governors Event Space, i Iniciativës Globale për Entet Territoriale, dhe synon të bashkojë Ekipet e Guvernatorit dhe Drejtuesit e Subjekteve Territoriale nga vende të ndryshme të botës, për të qëndrueshme. zhvillimin dhe arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

   Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale (WFTE) është një nga mjetet kryesore për stimulimin praktik të zhvillimit të Subjekteve Territoriale në vende të ndryshme të botës dhe Bizneseve në fusha novatore, të teknologjisë së lartë, ekonomike, sociale dhe fusha të tjera.

   Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale krijon një Platformë Dialogu midis ekipeve të Guvernatorit dhe biznesit, duke bashkuar ekipet ndërkombëtare të biznesit, guvernatorëve dhe guvernatorëve për zhvillimin e qëndrueshëm të entiteteve territoriale (rajone, entitete, shtete, provinca, qarqe dhe njësi të tjera territoriale të vendeve më të larta në botë. -nivel) dhe arritja e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm OKB.
  Mbajtja e rregullt e Forumit Botëror të Subjekteve Territoriale, në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, do të ofrojë një mundësi për të demonstruar arritjet dhe mundësitë e reja globale inovative, investuese, industriale, teknologjike dhe të tjera, si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm dhe efektiv. menaxhimi i Subjekteve Territoriale dhe ndërveprimi me Biznesin.
  Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale kontribuon në krijimin e një sistemi të ekuilibruar të zhvillimit të subjekteve territoriale, sistemon tërheqjen e kapitalit inovativ dhe investues, rrit atraktivitetin e investimeve të subjekteve territoriale, zvogëlon rreziqet e menaxhimit të dobët dhe krijon një shtysë shtesë për industrializimi dhe zhvillimi i përshpejtuar i territoreve.
  Pjesëmarrësit e Forumit përfshijnë guvernatorë dhe udhëheqës rajonalë nga e gjithë bota, anëtarë kritikë të ekipeve të Guvernatorit në fusha të ndryshme, drejtues të korporatave të teknologjisë së lartë dhe industriale, bankave dhe fondeve të investimeve, përfaqësues diplomatikë, drejtues të organizatave ndërkombëtare të sistemit të OKB-së, dhe mediat globale.

   Çmimi Global për Zhvillim të Qëndrueshëm (GASD): është pjesë e Global Guvernors Event Space, Iniciativës Globale për Entet Territoriale dhe është një nga instrumentet kryesore që stimulon zhvillimin inovativ, teknologjik, ekonomik dhe social të entiteteve territoriale. Rrit hapjen dhe përgjegjësinë sociale të Guvernatorëve, ekipeve të Guvernatorit dhe Bizneseve, për të ndërvepruar në mënyrë efektive me ekipet e Guvernatorit me Bizneset, zhvillimin e qëndrueshëm të Njësive Territoriale, për të përmirësuar klimën e investimeve, teknologjike dhe inovative dhe për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

   Çdo vit në botë mbahen qindra çmime ndërkombëtare. Nuk u mbajtën më herët Çmimet Globale, të cilat do të fokusoheshin në stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale në vende të ndryshme të botës dhe ndërveprimin e ekipeve të Guvernatorit me Biznesin.

   Natyra novatore e Çmimit është të stimulojë zhvillimin e Njësive Territoriale, të identifikojë dhe demonstrojë praktikat më të mira botërore në zhvillimin e entiteteve territoriale, duke dhënë çmime të guvernatorëve dhe ekipeve të guvernatorëve për përvojën dhe arritjet më të mira botërore në fusha të ndryshme të zgjerimit territorial, si dhe dhënien e çmimeve ndërkombëtare. korporatat dhe kompanitë kombëtare për kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e territoreve.

   Të nominuarit dhe laureatët e Çmimit Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm janë Guvernatorët, Drejtuesit dhe drejtuesit rajonalë të Njësive Territoriale të nivelit të lartë në vende të ndryshme të botës, ekipet e Guvernatorit dhe anëtarët individualë të ekipeve të Guvernatorit, drejtuesit e inovativëve, të teknologjisë së lartë, korporatat industriale dhe kompanitë, bankat e investimeve, fondet dhe pjesëmarrësit e tjerë aktivë në procesin e zhvillimit të qëndrueshëm të territoreve.
  Rezultatet e Çmimit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm llogariten në bazë të të dhënave dhe statistikave zyrtare të organeve të OKB-së dhe organizatave ndërkombëtare të Sistemit të OKB-së - Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, UNCTAD, ECOSOC.
 

   Zhvillimi është i regjistruar në Regjistrin Ndërkombëtar të Identifikuesit të Emrit Standard Ndërkombëtar -

ISNI 0000 0004 6762 0423 dhe depozituar në Shoqërinë e Autorëve, një regjistrim në Regjistrin për numrin 26126. Periudha e krijimit nga 23 dhjetor 2009 deri më 3 mars 2017.

Guvernatori i GITE,

Iniciativa Globale për Entet Territoriale Guvernatori, ISNI 0000 0004 6762 0423