Iniciativa për krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara të Subjekteve Territoriale

United Nations
United Nations Program on Territorial Entities Robert Gubernatorov
United Nations Program on Territorial Entities Robert Gubernatorov
UNCTAD Robert Gubernatorov

  

Iniciativa për Krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale është një kërkesë e domosdoshme e kohëve moderne për zhvillimin e qëndrueshëm të botës dhe arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

   Subjektet territoriale të nivelit të lartë janë baza themelore për zhvillimin e qëndrueshëm të Shteteve Anëtare të OKB-së. Zhvillimi i vendeve, stabiliteti, rritja e mirëqenies së qytetarëve dhe arritja e SDG-ve të OKB-së varen nga efektiviteti i punës së guvernatorëve dhe ekipeve të guvernatorit.


   Misioni i Iniciativës Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale është:

   Krijimi i një platforme mbikombëtare, inovative, të teknologjisë së lartë të Guvernatorëve Global për zhvillimin e qëndrueshëm të Entiteteve Territoriale të Botës;

   Formimi i Rrugës Botërore të Subjekteve Territoriale, si pjesë e një modeli sistemi trenivelësh të zhvillimit të territorit botëror dhe i kushteve, për një kalim harmonik dhe të qëndrueshëm të Njësive Territoriale në një rend të ri teknologjik;

   Iniciativa për Krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale.

 

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale i konsideron Subjektet Territoriale të nivelit të lartë si pjesë e një modeli sistemi trenivelësh të strukturës dhe zhvillimit territorial botëror, në epokën e tranzicionit në një strukturë të re teknologjike:

   Niveli i Parë i Rrugës Botërore është Pika Ndërqeveritare, të cilën e përfaqësojnë 193 Shtete Anëtare të OKB-së;

   Shtegu Botëror i Nivelit të Dytë iniciohet nga Tracka e Entiteteve Territoriale, e përfaqësuar nga rajone, shtete, provinca, qytete të vartësisë qendrore;

   Pista Botërore e Nivelit të Tretë është qytetet dhe qytezat e përfaqësuara nga Programi UN-HABITAT.

   Me qëllim të krijimit të Udhës Botërore të Subjekteve Territoriale, Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale po inicon krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale, duke kontribuar në krijimin e Platformës Globale të Guvernatorëve, nën kujdesin e OKB-së, një sistem sistematik. mjet për shkëmbimin e praktikave inovative dhe përvojës së suksesshme në menaxhimin dhe zhvillimin e entiteteve territoriale në botë, me qëllim arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

   Formimi i Udhës Botërore të Subjekteve Territoriale dhe krijimi i Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale, i propozuar nga Iniciativa Globale për  Zhvillimi i Qëndrueshëm i Subjekteve Territoriale, janë elementë të domosdoshëm që krijojnë kushtet për një kalim harmonik dhe të qëndrueshëm në një rend të ri teknologjik.

   Pista Botërore e Nivelit të Dytë, e përfaqësuar nga Entet Territoriale të nivelit të lartë, është klienti kryesor, gjeneruesi, konsumatori vëllimor dhe vendi kryesor tranzit i produkteve të rendit të ri teknologjik.

   Kjo është një risi e rëndësishme për zhvillimin e shteteve, entiteteve territoriale dhe arritjen e SDG-ve të OKB-së.

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale parashikon ndërveprim me Kombet e Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare të sistemit të OKB-së.
  Nevoja për ndërveprim me OKB-në është për shkak të veçorisë mbikombëtare të Iniciativës Globale për Entet Territoriale, një grup hapësirash dhe instrumentesh të krijuara nën Iniciativën Globale që kontribuojnë në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.
  Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale u zhvillua me një bashkëpunim shumëvjeçar me Shoqatën për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e klimës së investimeve, duke bashkuar investitorët dhe kreditorët "Organizata Botërore për Zhvillim", me status të veçantë konsultativ me UN ECOSOC.
  Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale krijon kushte për përcaktimin dhe shkallëzimin e mëtejshëm të praktikave më të mira territoriale novatore në botë në fusha të ndryshme të zhvillimit të Subjekteve Territoriale.
  Një nga shembujt e suksesshëm të parimit territorial në punën e OKB-së është Programi Habitat i OKB-së, i cili ka dëshmuar efektivitetin e tij. Falë këtij Programi të OKB-së, lokalitete nga vende të ndryshme morën një impuls për zhvillim kulturor, social dhe ekonomik.
  Në vitin 1945, Kombet e Bashkuara u krijuan si Rrugë Ndërqeveritare e Nivelit të Parë. Mbi bazën e parimit territorial në punën e saj, OKB-ja ka krijuar Programin për Vendbanimet Njerëzore - UN-Habitat - Trase e Nivelit të Tretë (shtresë e vogël territoriale).

   Rruga Botërore e Enteve Territoriale, Nisma Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale janë një pistë e nivelit të dytë dhe një risi e rëndësishme për të stimuluar arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.
  Më shumë se dy mijë guvernatorë dhe udhëheqës rajonalë do të jenë në gjendje të marrin Platformën Globale të Guvernatorëve për dialog, me pjesëmarrjen e Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që të shkëmbejnë praktikat territoriale më inovative dhe efektive për zhvillimin e ndërsjellë dhe arritjen e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së. Golat.

Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale krijon dhe zhvillon një platformë mbikombëtare, inovative, të teknologjisë së lartë të Guvernatorëve Global, formon tre Hapësira dhe një grup mjetesh:

Global Governors Media Space dhe botimet e profilit të saj;

Hapësira Intelektuale dhe Inteligjenca Artificiale për Subjektet Territoriale;

Hapësira e ngjarjeve: Samiti i Guvernatorëve Global, Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale, Çmimi Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Klubi i Guvernatorëve Global.

  

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale stimulon zhvillimin e qëndrueshëm të subjekteve territoriale në fushat inovative, teknologjike, ekonomike, sociale dhe të tjera, krijon Platformën e Guvernatorëve të Dialogut Global për shkëmbimin e praktikave novatore për zhvillimin dhe menaxhimin e entiteteve territoriale. , rritja reciproke dhe arritja e SDG-ve të OKB-së.  

   Organizata Botërore për Zhvillim, me statusin konsultativ të OKB-së ECOSOC, zhvillon dhe zbaton Iniciativa Globale për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.
   Kombet e Bashkuara i kanë njohur tashmë dy herë Iniciativat Globale të zhvilluara nga WOD si praktikat më të mira në botë për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, në 2015 dhe 2021:

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   Çmimet Globale "Engjëlli për Zhvillim të Qëndrueshëm" #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards

 

   Iniciativa Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale i paraqet Kombeve të Bashkuara një iniciativë për krijimin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale, si një Platformë sistematike që promovon arritjen e Objektivave të OKB-së për Zhvillimin e Qëndrueshëm.